วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รหัสวิชา ส 30244   รายวิชาอาเซียนศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                           เวลา     8  ชั่วโมง                           จำนวน   1.0 หน่วยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1          ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ความรู้พื้นฐานอาเซียน

ผลการเรียนรู้
1.  อธิบายความเป็นมาของอาเซียนได้
2.   บอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนได้
3.  บอกสัญลักษณ์ของอาเซียนและสัญลักษณ์ธงประจำชาติประเทศอาเซียนได้
4.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    การแต่งกาย   อาหาร
    ของประเทศอาเซียนได้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
          อาเซียนมีความเป็นมาเป้าหมายและวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อส่งเสริมสันติภาพ   ความมั่นคง  
 ความร่วมมือของประเทศสมาชิกกับต่างประเทศและผลักดันให้ประชากรของประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          รู้ข้อมูลสัญลักษณ์อาเซียน  สัญลักษณ์ประเทศสมาชิกอาเซียน  ธงประจำชาติ   รูปแบบการปกครอง   ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   การแต่งกาย   อาหาร   ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน  มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
    1.  ความรู้พื้นฐานอาเซียน
           1)    ประวัติในการก่อตั้งอาเซียน
           2)    เป้าหมายและวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน
           3)    สัญลักษณ์ของสมาคมอาเซียน
    2.  ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน  
           1)    ดินแดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
           2)  รูปแบบการปกครอง
           3)  ธงประจำชาติในกลุ่มอาเซียน
           4)  สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน
           5)  ชาติพันธุ์
           6)  เงินตรา
           7)  ภาษา                
           8)  ศาสนา
           9)  การแต่งกาย
          10)  วัฒนธรรมประเพณี
          11)  อาหาร
          12)  ทรัพยากร
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
    1.  ความสามารถในการคิด
          1)    ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
          1)    กระบวนการปฏิบัติ
          2)    กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
    3.  ความสามารถในการสื่อสาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.  มีวินัย
    2  ใฝ่เรียนรู้
    3.  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
1.  ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้
           1)   ภาพสัญลักษณ์อาเซียนติดบอร์ด
           2)  ภาพธงชาติ  10  ประเทศ  อาเซียนติดบอร์ด
           3)  ภาพผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียน
2.  ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด
           1)  Power Point   เรื่อง   ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล
1.  การประเมินผลก่อนเรียน
           1)  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานอาเซียน
2.  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
           1)  ใบงานที่  1.1  เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งอาเซียน   เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน    สัญลักษณ์ของอาเซียน   สัญลักษณ์และธงชาติประเทศในกลุ่มอาเซียน
          2)   ใบงานที่  1.2   เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
          3)   ใบงานที่  1.3  เรื่อง   รายงานแต่ละกลุ่ม  เรื่อง   ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
กิจกรรมการเรียนรู้
     (  วิธีสอนแบบบรรยาย    วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ )
     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานอาเซียน
     ชั่วโมงที่  1 2
     1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียนและทบทวนชื่อประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
     2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียนโดยนำเสนอเป็นเพาเวอร์พอยส์ในหัวข้อ  เรื่อง  ความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียน
     3.  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียน
     4.  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 ในหัวข้อต่อไปนี้
          4.1  ชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน
          4.2   การร่วมก่อตั้งอาเซียน
          4.3   ความจำเป็นต้องตั้งอาเซียน
          4.4   ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียน
          4.5   เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน
          4.6  สัญลักษณ์อาเซียนและความหมาย
          4.7  นักเรียนมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียนได้อย่างไร
      5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  10  กลุ่ม ๆ  ละ  4  คน  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน   ในหัวข้อต่อไปนี้
           5.1  ดินแดน
           5.2  รูปแบบการปกครอง
           5.3  ธงประจำชาติในกลุ่มอาเซียน
           5.4  สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน
           5.5  ชาติพันธุ์
           5.6  เงินตรา
           5.7  ภาษา                                 
           5.8  ศาสนา
           5.9  การแต่งกาย
           5.10  วัฒนธรรมประเพณี
           5.11  อาหาร
           5.12  ทรัพยากร
       6. นักเรียนร่วมกันหมุนเวียนเปลี่ยนกันในการตอบคำถาม
       7.  นักเรียนแต่ละคนผลัดกันตรวจกระดาษคำตอบที่ครูเฉลย
       8.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปสาระสำคัญ  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานอาเซียน
       ชั่วโมงที่  3 4
       1.  ครูทบมวนโดยการเปิด   วี  ซี  ดี  เกี่ยวกับเรื่อง  อาเซียนให้นักเรียนดูและให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
ถึงความจำเป็นในการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาเซียน
       2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
       3.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  10  กลุ่ม  มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในหัวข้อต่อไปนี้
       3.1  ดินแดน
            3.2  รูปแบบการปกครอง
            3.3  ธงประจำชาติในกลุ่มอาเซียน
            3.4  สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน
            3.5  ชาติพันธุ์
            3.6  เงินตรา
              3.7  ภาษา                                 
            3.8  ศาสนา
            3.9  การแต่งกาย
            3.10  วัฒนธรรมประเพณี
            3.11  อาหาร
            3.12  ทรัพยากร
       4.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายจากการศึกษาค้นคว้า  โดยทำเป็นเพาเวอร์พอยส์แต่ละประเทศสมาชิกจนครบ  10  กลุ่ม  10  ประเทศ  และส่งครู
       5.  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนที่นักเรียนควรรู้และให้นักเรียนร่วมกันคิดว่านักเรียนจะมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียนได้อย่างไร
       6.  ครูมอบใบงานให้นักเรียนตองคำถามจากใบกิจกรรมและเฉลยพร้อมกัน
       7.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
10. สื่อ / แหล่เรียนรู้
      10.1  สื่อการเรียนรู้
               1)   Power Point   เรื่อง ความรู้พื้นฐานอาเซียน
               2)  วี   ซี   ดี   เรื่อง   อาเซียน
               3) ใบความรู้  เรื่อง   ความรู้พื้นฐานอาเซียน
               4)  ใบงาน  เรื่อง   ความรู้พื้นฐานอาเซียน
               5)  ใบความรู้  เรื่อง   กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
               6)   ใบงาน   เรื่อง   กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
      10.2  แหล่งเรียนรู้
                1)  ห้องสมุดโรงเรียน
                2)  แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

แบบประเมินการจัดบอร์ด  เรื่อง  ประชาคมอาเซียน

การประเมิน
ดีมาก (4)
ดี  (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุ (1)
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
เนื้อหาคือ
- ภาพสัญลักษณ์ อาเซียนและความหมาย
- ภาพธงชาติประเทศในกลุ่มอาเซียน
- ภาพผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนถูกต้องสมบูรณ์ตามที่กำหนด
เนื้อหา
- ถูกต้อง  สมบูรณ์  ครบถ้วน
ตามที่กำหนดจำนวน  3  หัวข้อ
เนื้อหา
- ถูกต้องตามที่กำหนดจำนวน  2 หัวข้อ
เนื้อหา
- ถูกต้องตามที่กำหนดจำนวน
1  หัวข้อ
2. การเรียงลำดับของขั้นตอน
ของเนื้อหา
- เรียงลำดับเนื้อหาก่อนหลังเป็นระบบทุกตอน
- เรียงลำดับเนื้อหาก่อนเป็นระบบเป็นส่วนใหญ่
- เรียงลำดับก่อนหลังเป็นระบบบางตอน
- เรียงลำดับเนื้อหาไม่เป็นระบบ
3. ส่วนประกอบของการจัด
บอร์ด
- มีคำบรรยายที่สื่อความหมายชัดเจน
4   ภาพ
- มีคำบรรยายที่สื่อความหมายชัดเจน
3  ภาพ
- มีคำบรรยายที่สื่อความหมายชัดเจน
2  ภาพ
- มีภาพประกอบเนื้อเรื่องแต่ไม่มี
ความหมาย
4. การพิมพ์ตัวอักษร คำสะกด
- พิมพ์ถูกต้องจากคำบรรยายใต้ภาพไม่มีคำผิด
-พิมพ์ถูกต้องจากคำบรรยายใต้ภาพมีคำผิด 1 ภาพ
- พิมพ์ถูกต้องจากคำบรรยายใต้ภาพมีคำผิด 2 ภาพ
- พิมพ์ถูกต้องจากคำบรรยายใต้ภาพมีคำผิด
3 ภาพ
5. รูปแบบสวยงาม ประหยัด
- รูปแบบการจัดสวยงาม  ประหยัด   มีความริเริ่มสร้างสรรค์
- รูปแบบการจัดสวยงาม  ประหยัด
- รูปแบบการจัดสวยงาม  ริเริ่ม
- รูปแบบการจัดสวยงามมีความประหยัด

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
17 - 20
ดีมาก
13 - 16
ดี
9 - 12
พอใช้
1 - 8
ปรับปรุง